Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/960
Title: Віцебская мастацкая школа: у пошуках парадыгмы і межаў яе інтэрпрэтацыі
Other Titles: Vitebsk Art School: Searching the Paradigm and Borders of its Interpretation
Authors: Цыбульскі, М. Л.
Keywords: мастакі
мастацкія навучальныя ўстановы
наватарства
стылістычныя асаблівасці
эксперыменты
Issue Date: 2013
Publisher: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»
Citation: Искусство и культура. – 2013. – № 4. – С. 14-21. – Бібліягр.: с. 21 (12 назв.).
Abstract: У артыкуле аўтар спрабуе прадставіць актуальную трактоўку паняцця «мастацкая школа» ў дачыненні да сучаснага мастацтва і мастацтва ХХ стагоддзя. Шырокаму ўжыванню паняцця «мастацкая школа» ў пачатку ХХ стагоддзя спрыяла з’яўленне вялікай колькасці навучальных мастацкіх устаноў, а таксама выкладчыцкая дзейнасць у іх асобных лідараў-мастакоў. Другая палова ХХ стагоддзя праходзіць пад знакам успрыняцця школы, як тэарэтычна асэнсаваўшага сябе мастацкага напрамку, ці плыні больш менш дакладна стылістычна і храналагічна акрэсленых, і якія ўяўляюць сабой самастойнае мастацкае ўтварэнне з уласнай тэарэтычнай платформай. = Attempt is made in the article to present topical understanding of the concept of «art school» concerning contemporary art and XX century art. Wide use of the concept of «art school» in the early XX century was facilitated by emergence of a great number of educational art establishments as well as by the teaching activity of leading teachers-artists in them. Second half of the XX century is under the sign of accepting the school as theoretically considered art direction or influence of more or less definitely stylistically and chronologically shaped and independent art establishment with own theoretical platform.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/960
ISSN: 2222-8853
Appears in Collections:2013, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art13n4p14.pdf725,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road