Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5084
Title: Горад у мастацкім асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў пачатку ХХ стагоддзя
Other Titles: The city of the art conceptualization of the Belarusian writers at the beginning of XX century
Authors: Бароўка, В. Ю.
Keywords: беларуская літаратура
паэтыка
проза
паэзія
драматургія
горад
Belarusian writers
poetics
prose
poetry
drama
city
Issue Date: 2011
Publisher: УО "ВГУ им. П.М. Машерова"
Citation: Бароўка, В. Ю. Горад у мастацкім асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў пачатку XX стагоддзя / В. Ю. Бароўка // Ученые записки УО «ВГУ имени П. М. Машерова». – 2011. – Т. 11. – С. 136–141.
Abstract: У артыкуле вызначаецца дэтэрмінацыя звароту беларускіх пісьменнікаў пачатку ХХ стагоддзя да ўрбаністычнай праблематыкі, шляхам аналізу лірычных, эпічных і драматычных твораў даследуюцца ідэйна-тэматычныя лініі фарміравання эстэтычнай рэпрэзентацыі горада і гарадскога жыцця. Сцвярджаецца, што горад у творах беларускіх пісьменнікаў пачатку ХХ стагоддзя прадстае як знакавая і як рэальная прастора са сваімі тапаграфічнымі і этнакультурнымі рысамі, што этнаграфічную інфармацыю аўтары падавалі кампактна. Драматургі пераважна адлюстроўвалі маральныя ўстаноўкі гараджан, празаікі – перадавалі знешнія рэаліі гарадскога побыту, а паэты праз узнаўленне дэталей гарадскога свету выходзілі на асэнсаванне філасофскай і патрыятычнай праблематыкі. Беларускія пісьменнікі пачатку ХХ стагоддзя не змаглі паказаць разнастайнасць гарадской рэчаіснасці, але яны садзейнічалі фарміраванню ў суайчыннікаў вобраза горада як адукацыйна-культурнага цэнтра. = In the article determination of the Belarusian writers interest at the beginning of XX century to the urb problematics is defined; the ideological and thematic lines of the formation of aesthetical representation of the city and the townish life are under investigation by the method of lyric and drama work analysis. The author emphasizes that town in the literary works of the Belarusian writers at the beginning of XX century is represented as a symbolic and as a real area with its topographical and ethnic-cultural features; the ethnographic information are represented in their works very compactly. Dramatists usually reflected moral set-ups of the citizens, novelists – showed the exterior realia of the townish life, and poets by the re-establishment of the details of the townish world digested the philosophical and patriotic problematics. The Belarusian writers at the beginning of the XX century didn’t show the diversity of the townish reality, but they help to establish the imago of town as an educational and cultural center.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5084
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова» 2011, Tом 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11pub136.pdf495.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь