Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1310
Title: Канструкцыі дэаўтарызацыі з вербальна выражаным суб’ектам у англа- і беларускамоўных публіцыстычных тэкстах
Other Titles: Deauthorization structures with expressed subject in English and Belarusian newspaper texts
Authors: Басавец, І. М.
Keywords: филология
языкознание
канструкцыі дэаўтарызацыі
вербальна выражаны суб’ект
абагульнена-зборны суб’ект
няпэўны суб’ект
тып семантычнага суб’екта
ступень дэаўтарызацыі
deauthorization structures
expressed subject
generalized subject
ambiguous subject
semantic subject type
deauthorization degree
Issue Date: 2012
Publisher: Витебск : УО "ВГУ им. П. М. Машерова"
Abstract: Артыкул прысвечаны пытанням выражэння нерэферэнтнага суб’екта ў канструкцыях дэаўтарызацыі розных тыпаў. У артыкуле вызначаюцца і супастаўляюцца структурныя і семантычныя характарыстыкі канструкцый дэаўтарызацыі з вербальна выражаным суб’ектам у публіцыстычных тэкстах на англійскай і беларускай мовах. Даследаванне праводзіцца на матэрыяле адабраных з публіцыстычных тэкстаў англійскіх і беларускіх выказванняў, якія змяшчаюць канструкцыі дэаўтарызацыі. У выніку аналізу выяўляюцца сінтаксічныя характарыстыкі канструкцый дэаўтарызацыі з вербальна выражаным суб’ектам у англійскай і беларускай мовах; вызначаюцца моўныя сродкі выражэння абагульнена-зборнага і няпэўнага суб’екта ў канструкцыях дэаўтарызацыі розных тыпаў; выяўляецца залежнасць ступені дэаўтарызацыі ад семантыкі моўных адзінак, якія выражаюць суб’ект канструкцыі дэаўтарызацыі, і сінтаксічнай спалучальнасці з іншымі моўнымі адзінкамі; вызначаецца дамінантны тып семантычнага суб’екта ў канструкцыях розных тыпаў. = The article is devoted to problems of non-referential subject expression in deauthorization structures of different types. The article defines and compares structural and semantic features of deauthorization structures with expressed subject in English and Belarusian newspaper texts. The research is conducted on the English and Belarusian newspaper sentences with deauthorization structures. In the result of the conducted analysis syntactic characteristics of deauthorization structures with expressed subject are determined in English and Belarusian newspaper texts; linguistic means of non-referential subject expression are defined in deauthorization structures of different types; deauthorization degree is stated depending on semantics of language units expressing deauthorization structure subject and depending on syntactic co-occurrence with other language units; semantic subject dominant type is determined in different type structures.
Description: Ученые записки / УО "ВГУ им П. М. Машерова". - Витебск, 2012. - Т. 13. - C. 203-215. - Библиогр.: с. 215 (12 назв.).
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1310
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2012, T.13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t13pub203.pdfГлавная статья617,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road