Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/994
Title: Самабытнасць беларускай аўтарскай казкі пачатку ХХ стагоддзя
Other Titles: Peculiarities of the Belarusian Author Written Fairy Tale of the Early XX century
Authors: Падстаўленка, В. Ф.
Keywords: аўтарская казка
гуманістычнасць
вобразная сістэма
жанрава-стылявыя адметнасці
фальклорна-казачныя элементы
міфалагічныя элементы
беларуская літаратура
беларускія казкі
author written tale
humanism
image system
genre and style features
folk and fairy and mythological elements
Issue Date: 2013
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Citation: Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова". – 2013. – Т. 15. – С. 176-183. – Библиогр.: с. 183 (2 назв.)
Abstract: У артыкуле даследуюцца ідэйна-тэматычныя, вобразныя і жанрава-стылявыя адметнасці беларускай аўтарскай казкі на матэрыяле твора “Вежа Міру” Максіма Багдановіча. Сцвярджаецца: творчасць Багдановіча ўяўляе сабой мастацкі прыклад сінтэзавання самых розных традыцый і пачаткаў. Тут адметна спалучаны ідэі сусветнага мастацтва і айчыннай культурнай спадчыны, элементы беларускай фальклорнасці і іншанацыянальных міфалагічных плыняў, аўтабіяграфічная рэфлексійнасць і аналітычны погляд на гісторыю і сучаснасць. Усё гэта крэатыўна апрацавана і даведзена да ўзораў класічнасці. Антываенная скіраванасць тэматыкі казкі Багдановіча, прыпавесційнасць яе зместу і маральна-духоўная сканцэнтраванасць праблематыкі дэтэрмінавалі набліжанасць аналізуемага твора да антыўтопіі. Робіцца вывад: багацце ідэйна-тэматычных, вобразных і жанрава-стылявых рашэнняў у “Вежы Міру” абумоўлівае чытацкую цікавасць і значнасць вывучэння твора ў сучасным літаратуразнаўстве. Асаблівы інтарэс і давер рэцыпіентаў да дзівосных падзей узнікаюць дзякуючы не пераконваючай рэалістычнай атрыбутыўнасці і тыповасці вобразаў, а, фактычна, супрацьлеглым шляхам – шляхам стварэння новага міфа, Кнігі кніг, Казкі казак. = The article investigates the ideological and thematic, figurative and genre and style features of the Belarusian author written tales on the material of “The Tower of the World” by Maxim Bogdanovich. It is stated that creativity of Bogdanovich is an art example of synthesizing a variety of traditions and principles. It noteworthy involves ideas of world art and national cultural heritage, elements of Belarusian folklore and foreign mythological currents, autobiographical reflection and analytical look at the history and the present. All this is creatively processed and brought to classic standards. Anti-war orientation of the tale subjects by Bogdanovich, parable content and moral and spiritual concentration of problems conditioned proximity of the analyzed work to the dystopia. Conclusion is made that the wealth of the ideological and thematic, figurative and genre and style solutions in the “Tower of the World” determines the reader's interest and the importance of studying the work by modern literary criticism. Particular interest and trust of recipients in the surprising events appear not due to convincing and realistic attributiveness and typology of images, but, in fact, the opposite way - by creating a new myth, the Book of books, Tale of Tales.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/994
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2013, Т.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t15pub176.pdf539,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road