Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/974
Title: Мастацкі канцэпт у кантэксце сучаснай навукі пра літаратуру
Other Titles: Artistic Concept in the Context of Modern Literature Studies
Authors: Дубоўская, Т. А.
Keywords: канцэпт
мастацкі канцэпт
індывідуальна-аўтарскі канцэпт
нацыянальная мастацкая карціна свету
культурны вопыт
канцэптасфера
міждысцыплінарны падыход
камунікатыўны акт
літаратуразнаўства
нацыянальная мастацкая свядомасць
лінгвістыка
concept
artistic concept
individual author's concept
national artistic picture of the world
concept sphere
cultural knowledge
interdisciplinary approach
speech act
концепт художественный
концепт
индивидуально-авторский концепт
национальная художественная картина мира
культурный опыт
концептосфера
междисциплинарный подход
Issue Date: 2013
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Citation: Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова". – 2013. – Т. 15. – С. 118-123. – Библиогр.: с. 122-123 (12 назв.)
Abstract: У артыкуле з дапамогай дэскрыптыўнага і кампаратыўнага метадаў даследавання разглядаюцца культуралагічныя, псіхалінгвістычныя работы (айчынных і замежных даследчыкаў), якія прысвечаны тэарэтычнаму вывучэнню тэрміна “канцэпт”. На аснове прааналізаваных дэфініцый канцэпту ў сумежных навуковых дысцыплінах прапанаваны літаратуразнаўчы падыход да вывучэння мастацкага канцэпту, які разглядаецца даследчыкамі як сродак выяўлення індывідуальна-аўтарскага светабачання і як элемент нацыянальнай мастацкай карціны свету, нацыянальнай культурнай традыцыі. Звяртаецца ўвага на структуру канцэпту і яго дыялагічную прыроду. Даецца азначэнне канцэптасферы як сукупнасці канцэптаў у канкрэтным мастацкім творы ці творчасці аўтара. Аналіз канцэптасферы дазваляе акцэнтаваць увагу на “пазатэкставыя” сувязі твора, на ўключанасць апошняга ў камунікатыўны акт, гістарычны і культурны кантэксты канкрэтнай эпохі. = The article reports findings of comparative and descriptive study into theoretical research of the term “concept” in culturological and psycholinguistic works of foreign and home scholars. Based on the analysis of definitions of the concept used in interdisciplinary research literature study approach to the study of artistic conceptis is proposed, which is considered by researchers as a means of individual author's world-view detection, as well as an element of national artistic picture of the world and national cultural tradition. Attention is paid to the structure and dialogical nature of the concept. The concept sphere is defined as a set of concepts in a single or in all author’s works. The concept sphere analysis emphasizes extra text connections of the work, its involvement in a speech act, in historical and cultural context of a given age.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/974
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2013, Т.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t15pub118.pdf530,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road