Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5099
Title: Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава)
Other Titles: The usage of synsematic means of interphrasal connection in the prospective meaning (according to works written by V. Korotkevich and V. Bykov)
Authors: Саўчанка, В. М.
Keywords: interphrasal connection
prospective
retrospective
complex syntactic unit
synsematic means
міжфразавая сувязь
праспекцыйны
рэтраспекцыйны
складанае сінтаксічнае цэлае
сінсемантычныя сродкі
Issue Date: 2011
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Citation: Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) / Саўчанка, В. М. // Ученые записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова". – Витебск, 2011. – Т. 11. – C. 186-190. – Бібліягр.: с. 190 (2 назв.).
Abstract: У артыкуле ідзе гаворка пра выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні, што некалькі супярэчыць іх асноўнай функцыі – накіроўваць да папярэдняга паведамлення. Лічыцца, што ў пачатку складанага сінтаксічнага цэлага (а тым больш у пачатку тэксту) павінны пераважаць аўтасемантычныя сродкі. Аналіз разнастайных мастацкіх твораў У. Караткевіча і В. Быкава (прычым як буйных, так і малых форм) ілюструе шырокае ўжыванне ў пачатковых складаных сінтаксічных цэлых ярка выражаных сінсемантычных сродкаў: перыфразы, займеннікаў і займеннікавых прыслоўяў, няпоўных сказаў і інш. Аказваючыся кампанентам складанага сінтаксічнага цэлага, слова (або сказ) пачынае выконваць спецыфічную функцыю, што ў сваю чаргу ўплывае на яго сумяшчальнасць з іншымі словамі ў кантэксце – узнікае своеасаблівая кантактная або дыстантная залежнасць, узаемаабумоўленасць слова і кантэксту. = The article is about the usage of synsematic means of interphrasal connection in the prospective meaning that slightly differs from their main function – to direct to the previous information. Traditionally, it is considered that at the beginning of a complex syntactic unit (especially at the beginning of a text) autosemantic must prevail. The analysis of the works written by V. Korotkevich and V. Bykov (large and small forms) illustrates the wide use evident sign of synsematic means in the initial complex syntactic units: periphrasis, pronouns and pronouned adverbs, incomplete sentences and other. When a word (or a sentence) turns out a component of a complex syntactic unit it starts to carry out specific function. In turn it influences to its compatibility with other words in the text, especial contact or distant dependence arises, interrelation of a word and a context.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5099
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова» 2011, Tом 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11pub186.pdf556.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь