Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5063
Title: Фарміраванне сістэмы раённага дзялення БССР у 1920-я гг.
Other Titles: Formation of the sytem of district division of BSSR in the 1920-ies
Authors: Елізараў, С. А.
Keywords: administrative division
territorial reform
party leadership
new economic policy
district
economic district division
small town
industrialization
territorial division
administrative reform
soviet leadership
адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне
адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа
партыйна-савецкае кіраўніцтва
раён
новая эканамічная палітыка
эканамічнае раянаванне
мястэчка
індустрыялізацыя
Issue Date: 2011
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Citation: Елізараў, С. А. Фарміраванне сістэмы раённага дзялення БССР у 1920-я гг. / С. А. Елізараў // Ученые записки УО "ВГУ им П. М. Машерова". – 2011. – Т. 11. – C. 64-71. – Бібліягр.: с. 71 (10 назв.).
Abstract: Артыкул прысвечаны гісторыі стварэння раённага падзелу Савецкай Беларусі як часткі пабудаванай у 1920 гг. у рэспубліцы новай сістэмы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення, заснаванай на спалучэнні адміністрацыйна-тэрытарыяльнага і эканамічнага раянавання. Адзначаецца, што за аснову раённага дзялення ў адпаведнасці з прынцыпамі эканамічнага раянавання было ўзята эканамічнае прыцягненне мясцовасці да пэўнага гандлёва-прамысловага цэнтра. Рэальнай умовай для рэалізацыі такога падыходу з’явілася развітая сетка мястэчак. Як і ў выпадку з акругамі, не ўдалося вытрымаць запланаваныя сярэднія паказчыкі пабудаваных раёнаў. Раёны значна адрозніваліся і па эканамічных паказчыках, але кіраўнікі рэспублікі лічылі, што менавіта ў выпадку з раёнамі ўдалося вытрымаць асноўную мэту рэформы і рэалізаваць «поўнасьцю эканамічны прынцып раянавання». У 1927 г. было праведзена ўдасканаленне новай сістэмы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення ў сувязі з неадбходнасцю пошуку новых крыніц для распачатай масавай індустрыялізацыі. У выніку гэтага было ліквідавана адначасова 16 найбольш эканамічна слабых раёнаў, што дазволіла значна скараціць выдаткі на ўтрыманне адміністрацыйна-гаспадарчага апарату, узмацніць раённы бюджэт. = The article is devoted to the history of the formation of district division of the Soviet Belarus in the 1920-ies as a part of the construction of a new system of administration and territorial division in the republic based on joining administrative and territorial division with the economical one. It is stated that the basis of district division according to the principles of economical division was economical dependence of the area on a certain trade and industrial center. The real condition for the implementation of such an approach was the developed network of small towns. They failed to obtain the planned average parameters of the formed districts as it also happened with regions. Districts considerably differed in their economical parameters as well, but the Republic authorities considered that, as for region division, they managed to gain the main aim of the reform and implement “the principle of disricrt division completely”. In 1927 the detailisation of the new system of administrative and territorial division was conducted. It was done to meet the requirements of the search of new sources for the ongoing mass industrialization. As a result 16 most economically weak districts were liquidated, which made it possible to considerably reduce expences for administrative apparatus and to increase the district budget.
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/5063
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова» 2011, Tом 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t11pub64.pdf554.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ранжирование:
OpenAIRE
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь