Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/4238
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМіхайлава, А. Л.-
dc.contributor.authorМіхайлаў, С. І.-
dc.date.accessioned2014-09-04T08:21:01Z-
dc.date.available2014-09-04T08:21:01Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationВеснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2012. – № 1 (67). – С. 86-91. – Бібліягр.: с. 91 (4 назв.).ru_RU
dc.identifier.issn2074-8566-
dc.identifier.urihttps://rep.vsu.by/handle/123456789/4238-
dc.description.abstractУ артыкуле прадэманстраваны магчымасці фарміравання этнічнай самасвядомасці студэнтаў-гуманітарыяў на прыкладзе выкладання курса «Этнапедагогіка» праз параўнальна-гістарычны аналіз і абагульненне філасофскіх, этнапедагагічных, этнаграфічных звестак у кан-тэксце праблемы даследавання, а таксама педагагічнае назіранне і абагульненне педагагічнага вопыту. Прадстаўлена паняцце «этнас», паказана ўзаемасувязь паміж ментальнасцю беларусаў і асноўнымі сродкамі беларускай народной педагогікі, што прадстаўлены ў аўтарскай класіфікацыі і метадычна ахарактарызаваны, вызначаны адметныя рысы народна-педагагічнага ідэалу. Ацэнены ўклад асветнікаў XIX стагоддзя ў распрацоўку выхаваўча-педагагічнай сістэмы, у прыватнасці, навуковае апісанне і сістэматызацыя сродкаў і метадаў народнай педагогікі. Прадстаўлены вопыт і напрацаваныя метадычныя прыёмы магчыма прымяняць пры падрыхтоўцы студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў у межах выкладання курса «Этнапедагогіка». =Possibilities of the formation of ethnic consciousness of humanitarian students on the example of teaching the course of ethnopedagogics by means of comparative-historical analysis and generalization of the philosophical, ethnopedagogical, ethnographic information in the context of the problem of the research, as well as pedagogical supervision and generalization of pedagogical experience are presented. The concept of ethnos is given, interaction between mentality of Belarusians and main means of Belarusian folk education, which are presented in the classification of the author and methodologically characterized, is illustrated. Contribution of the educationalists of the XIX century into the development of educational system, namely, scientific description and systematization of the means and methods of folk education, is evaluated. Experience and worked out methodological techniques can to be applied during training humanitarian university students while teaching the course of ethnopedagogics. =В статье продемонстрированы возможности формирования этнического самосознания студентов-гуманитариев на примере преподавания курса "Этнопедагогика" через сравнительно-исторический анализ и обобщение философских, этнопедагогических, этнографических сведений в контексте проблемы исследования, а также педагогическое наблюдение и обобщение педагогического опыта.ru_RU
dc.language.isootherru_RU
dc.publisherУстанова адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава"ru_RU
dc.subjectэтнопедагогикаru_RU
dc.subjectнациональный характерru_RU
dc.subjectэтническое самосознаниеru_RU
dc.subjectменталитетru_RU
dc.subjectвысшие учебные заведенияru_RU
dc.subjectвузыru_RU
dc.subjectпедагогикаru_RU
dc.subjectтеория и методика воспитанияru_RU
dc.subjectБеларусьru_RU
dc.subjectmentalityru_RU
dc.subjectnational characterru_RU
dc.subjectthe nationru_RU
dc.subjectpublic idealru_RU
dc.subjectformationru_RU
dc.subjectethnosru_RU
dc.subjectethnic consciousnessru_RU
dc.subjectethnopedagogicsru_RU
dc.subjectменталітэтru_RU
dc.subjectнацыянальны характарru_RU
dc.subjectнацыяru_RU
dc.subjectграмадскі ідэалru_RU
dc.subjectфарміраваннеru_RU
dc.subjectэтнасru_RU
dc.subjectэтнічная самасвядомасцьru_RU
dc.subjectэтнапедагогікаru_RU
dc.titleМагчымасці фарміравання этнічнай самасвядомасці студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей пры выкладанні курса "Этнапедагогіка"ru_RU
dc.title.alternativePossibilities of the formation of ethnic consciousness of humanitarian students while teaching the course of ethnopedagogicsru_RU
dc.title.alternativeВозможности формирования этнического самосознания студентов гуманитарных специальностей при преподавании курса "Этнопедагогика"ru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:2012, №1(67)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
v12no1p86.pdf924.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road