Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1304
Title: Мастацкае асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў драматургіі Віцебшчыны
Other Titles: Artistic comprehension of the events of the Great Patriotic War in dramatic works of Vitebsk region
Authors: Аляксеева, Т. У.
Keywords: віцебскі рэгіён
мясцовая драматургія
лакальныя геаграфічныя назвы
Вялікая Айчынная вайна
беларуская проза
ВАВ
драматургія
драматызм
драматычныя паэмы
рэгіянальныя адметнасці
витебские регион
местная драматургия
локальные географические названия
Великая Отечественная война
белорусская проза
драматическая поэма
драматургия
драматизм
региональные особенности
Issue Date: 2012
Publisher: Витебск : УО "ВГУ им. П. М. Машерова"
Abstract: У артыкуле раскрываецца мастацкае асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў драматургіі Віцебшчыны. Падрабязна аналізуюцца п’есы Аркадзя Маўзона, Міколы Матукоўскага, Уладзіміра Караткевіча, Аляксея Дударава, Барыса Кантаровіча, Генадзя Катлярова. Характарызуецца жанравая спецыфіка твораў, акрэсліваюцца рэгіянальныя адметнасці ў спадчыне пісьменнікаў пры адлюстраванні падзей Вялікай Айчыннай вайны. Адзначаецца, што аўтары з дакладнасцю перадаюць гістарычныя факты, падкрэсліваюць гераізм і самаахвярнасць беларусаў дзеля Радзімы. Драматургі сыходзяцца ў сваіх поглядах наконт вынішчальнага характару вайны, выказваюць негатыўнае стаўленне да гэтай жудаснай з’явы. Для Г. Катлярова, Б. Кантаровіча, А. Маўзона, М. Матукоўскага актуальнай стала прывязка дзеяння п’ес да віцебскага рэгіёна, ужыванне геаграфічных назваў дадзенай мясцовасці, ілюстрацыя лёсу і подзвігаў сваіх землякоў, паказ самаадданай барацьбы партызан. Падыходы да асэнсавання падзей Вялікай Айчыннай вайны ў драматургічнай спадчыне Віцебшчыны мяняліся ў залежнасці ад часу, у які былі напісаны творы. = The article considers artistic comprehension of the events of the Great Patriotic War in dramatic works of Vitebsk region. A. Dudarev’s, A. Mavzon’s, N. Matukovski’s, B. Kantarovich’s, G. Kotlyarov’s, V. Korotkevich’s plays are analyzed in details. Genre peculiarities of the works are analyzed, regional features in the writers’ heritage while presenting the events of the Great Patriotic War are noted. The playwrights represent historical facts exactly; describe heroism and self-sacrifice of Belarusian people. The playwrights unite in their ideas of the devastating character of the war, they express negative attitude to this horrible phenomenon. G. Katlyarov, B. Kantarovich, A. Mauzon, M. Matukouski set the action of the plays in Vitebsk region, the plays are characterized by a great number of local geographical names. The authors illustrate life and heroic deeds of their fellow-countryman and selfless struggle of partisans. Approaches to understanding the events of the Great Patriotic War in the plays of Vitebsk region transformed regarding the time when the plays were written.
Description: Ученые записки / УО "ВГУ им П. М. Машерова". - Витебск, 2012. - Т. 13. - C. 152-159. - Бібліягр.: с. 159-160 (12 назв.).
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1304
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2012, T.13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t13pub152.pdfГлавная статья573,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road