Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1303
Title: Драматычная паэма ў творчасці М. Танка
Other Titles: Dramatic poem in the creativity of М. Tank
Authors: Харошка, Г. П.
Keywords: беларуская проза
вобразы
драматызм
драматычныя паэмы
жанры
канфлікт
паэма
герой
характар
белорусская проза
образ
драматизм
драматическая поэма
жанры
конфликт
поэма
характер
genre
poem
dramatics
image
conflict
character
Issue Date: 2012
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Abstract: У навуковым артыкуле даследуецца драматычная паэма М. Танка “Мікалай Дворнікаў”. Увага засяроджана на жанравай спецыфіцы драматычнага твора, на заканамернасці звароту М. Танка да гісторыка-гераічнай постаці. Падкрэсліваецца канфліктная аснова паэмы, асэнсоўваюцца характар і ўчынкі герояў. У даследаванні сцвярджаецца, што абраная жанравая форма драматычнай паэмы дала аўтару вялікую магчымасць не толькі глыбока раскрыць вобраз галоўнага героя, але і выкарыстаць вялікі мастацкі патэнцыял у асэнсаванні вузлавых, паваротных момантаў гісторыі нацыі, у раскрыцці ідэйнага канфлікту паміж асноўнымі дзеючымі персанажамі, у характарыстыцы чалавечай існасці і паглыбленні ў псіхалогію людзей. = This scientific article deals with the dramatic poem by M. Tank “Mikalai Dvornikau”. The main focus is put on genre specificity of the dramatic work, on constant address of M. Tank to historical and heroic personality. We emphasize the conflict framework of the poem; interpret the nature and acts of the characters. The study admits that the chosen genre form of the dramatic poem gives the author a possibility not only to reveal the image of the main character, but also to use large literary potential in understanding of the key turning points in the national history, in disclosure of ideological conflict between the main characters, human character reference and deepening into men’s psychology.
Description: Ученые записки / УО "ВГУ им П. М. Машерова". - Витебск, 2012. - Т. 13. - C. 141-151. - Бібліягр.: с. 151(10 назв.).
URI: https://rep.vsu.by/handle/123456789/1303
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2012, T.13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t13pub141.pdfГлавная статья582,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road